Regulamin

Regulamin Porządkowy Stacji Narciarskiej BIESZCZAD.ski

Zapoznaj się z warunkami korzystania z usług naszej Stacji Narciarskiej

 1. Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje na terenie całego Stacji Narciarskiej BIESZCZAD.ski Wańkowa zwanego w dalszej części Regulaminu Stacją Narciarską i reguluje zasady korzystania z niego, w tym z przejazdów kolejami linowymi, wyciągami narciarskimi i przenośnikami taśmowymi oraz ze znajdujących się na jego terenie tras zjazdowych.
 2. Właścicielem Stacji Narciarskiej jest Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp.z o.o., z siedzibą w Olszanicy, 38722 Olszanica 81 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000739266, posiadająca NIP: 6881302022
 3. Stacja Narciarska świadczy usługi w zakresie:
  a) przewozu kolejami linowymi krzesełkowymi oraz wyciągami narciarskimi zwanymi dalej kolejami
  i wyciągami,

  b) gastronomii w restauracji oraz obiektach małej gastronomii,

  c) udostępniania prawidłowo przygotowanych tras zjazdowych,

  d) usługi wypożyczania sprzętu,

  e) usługi szkółki narciarskiej.
 4. Wejście na teren Stacji Narciarskiej, a także zakup i posługiwanie się elektroniczną kartą zbliżeniową lub innymi rodzajami biletów Stacji Narciarskiej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Stacji Narciarskiej (tj. regulaminami: kolei linowych, wyciągów narciarskich, wypożyczalni sprzętu i serwisu, przenośników taśmowych, tras zjazdowych, restauracji, parkingu i poruszania się po drogach wewnętrznych Stacji Narciarskiej oraz korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych) i akceptacją ich postanowień.
 5. Elektroniczna karta zbliżeniowa dokument imienny uprawniający do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim na terenie Stacji Narciarskiej.
 6. Do korzystania z elektronicznej karty zbliżeniowej uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następujące poprzez (wykonanie zdjęcia) konsumenta przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.
 7. Ww. regulaminy umiejscowione są przy kasach Stacji Narciarskiej a wybrane z nich w następujących punktach na terenie Stacji Narciarskiej:
  a) Regulaminy kolei linowych, wyciągów narciarskich, przenośników taśmowych i tras zjazdowych przy wejściach na poszczególne koleje, wyciągi i przenośniki

  b) Regulamin parkingu i poruszania się po drogach wewnętrznych Stacji Narciarskiej  przy wjazdach na poszczególne parkingi
 8. Osoby przebywające na terenie Stacji Narciarskiej powinny stosować się do umiejscowionych na jego obszarze znaków, informacji zawartych na tablicach informacyjnych umieszczonych przy kasach Stacji Narciarskiej, a także do poleceń pracowników Stacji Narciarskiej.
 9.  Numery telefonów alarmowych oraz innych ważnych telefonów znajdują się na tablicach umieszczonych przy kasach Stacji Narciarskiej, a także na tablicy obok niniejszego Regulaminu.
 10. Stacja Narciarska czynny jest w sezonie letnim i zimowym w terminach podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bieszczad.ski oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych przy kasach Stacji Narciarskiej.
 11. Przebywanie na terenie Stacji Narciarskiej poza godzinami jego otwarcia jest zabronione.
 12. Koleje, wyciągi i przenośniki Stacji Narciarskiej czynne są w godzinach podanych na tablicy przed wejściem na każde z tych urządzeń. Trasy zjazdowe otwarte w czasie pracy kolei, wyciągów i przenośników. Zabronione jest przebywanie na terenie tras zjazdowych oraz kolei, wyciągów narciarskich i przenośników taśmowych poza godzinami ich otwarcia.
 13. Za skutki wypadków doznanych przez osoby przebywające na terenie Stacji Narciarskiej poza godzinami otwarcia oraz za szkody spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu, Stacja Narciarska nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Osoby przebywające na terenie Stacji Narciarskiej powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
 15. Zabronione jest korzystanie z tras zjazdowych oraz kolei, wyciągów i przenośników taśmowych Stacji Narciarskiej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, jak również spożywanie alkoholu i palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 16. Zabronione jest wnoszenie na teren Stacji Narciarskiej przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego oraz pozostawianie i wyrzucanie nieczystości.
 17. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie, jak też nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych przy użyciu infrastruktury Stacji Narciarskiej lub na jego terenie (z kolejami, wyciągami, przenośnikami taśmowymi i trasami zjazdowymi włącznie), w tym umieszczanie reklam i ulotek jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządu Stacji Narciarskiej.
 18. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras zjazdowych, urządzeń transportu linowego, przenośników taśmowych i do budynków Stacji Narciarskiej. Na pozostały teren Stacji Narciarskiej można wprowadzać psy (na smyczy lub w kagańcach) jeżeli są pod stałym nadzorem właściciela.
 19. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących w Stacji Narciarskiej zostanie usunięty z jego terenu przez pracowników Stacji Narciarskiej lub osoby do tego uprawnione
  POZOSTAŁE INFORMACJE
 20. Parkingi oraz toalety są bezpłatne.
 21. Obsługę ruchu pasażerskiego prowadzą pracownicy Stacji Narciarskiej posiadający uprawnienia wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny, oraz czuwający nad bezpieczeństwem pasażerów w czasie przejazdów..
 22. Trasy narciarskie odbierane przed każdym sezonem pod względem poprawności ich przygotowania i zabezpieczenia przez uprawnioną jednostkę, co potwierdzane jest pisemnymi protokołami odbioru.
 23. Przygotowywanie (ratrakowanie) tras zjazdowych odbywa się codziennie w godzinach nocnych po zakończeniu pracy kolei linowych.
 24. Sztuczne naśnieżanie tras zjazdowych może się odbywać w czasie normalnego funkcjonowania kolei linowych i wyciągów narciarskich a informacja o tym znajduje się przy kasach Stacji Narciarskiej.
 25. Ruch narciarski na terenie Stacji Narciarskiej nie zwalnia z odpowiedzialności użytkowników stoku i odbywa się na ich ryzyko. Dlatego wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), co ułatwi uzyskanie rekompensaty w razie poniesienia szkody.
 26. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku poszkodowany ma prawo do bezpłatnej pomocy ratowników GOPR po ich zawiadomieniu; dyżurka GOPR znajdują się w na parterze budynku wielofunkcyjnym użyteczności publicznej (budynek Restauracji). Obowiązkiem uczestników takiego zdarzenia jest podanie swoich danych osobowych oraz szczegółowego opisu zdarzenia celem sporządzenia protokołu powypadkowego.
 27. Na czas organizacji imprez, zawodów lub treningów na terenie Stacji Narciarskiej część tras zjazdowych może być czasowo wyłączona z ogólnego użytkowania, a informacja o tym umieszczana jest w pobliżu miejsca zakupu karnetów (kasy). Zabrania się wówczas korzystania z nich przez osoby nieuprawnione. Wynikające z tego ograniczenia nie mogą być podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Stacji Narciarskiej.
 28. Stacja Narciarska nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z brakiem dozoru osób pełnoletnich nad dziećmi.
 29. Stacja Narciarska nie odpowiada za utratę lub zagubienie sprzętu narciarskiego pozostawionego bez nadzoru.
 30. Wszelkie uwagi, co do działania Stacji Narciarskiej można zgłosić do Biura Zarządu Stacji Narciarskiej, osobiście lub zdalnie (nr telefonu: 13 493 9000, pocztą elektroniczną na adres: pri@olszanica.pl lub listownie na adres Stacji Narciarskiej: Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski, 38711 Wańkowa

  Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje od grudnia 2021 roku.