Regulamin

Regulamin Porządkowy Stacji Narciarskiej BIESZCZAD.ski

Zapoznaj się z warunkami korzystania z usług naszej Stacji Narciarskiej

 1. Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje na terenie całej Stacji Narciarskiej BIESZCZAD.ski Wańkowa zwanej w dalszej części Regulaminu „Stacją Narciarską” i reguluje zasady korzystania z niej, w tym z przejazdów kolejami linowymi, wyciągami narciarskimi i przenośnikami taśmowymi oraz ze znajdujących się na jej terenie tras zjazdowych.
 2. Właścicielem Stacji Narciarskiej jest Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., z siedzibą w Wańkowej 25C, 38–711 Ropienka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000739266, posiadająca NIP: 6881302022
 3. Stacja Narciarska świadczy usługi w zakresie:
  a) przewozu kolejami linowymi krzesełkowymi oraz wyciągami narciarskimi zwanymi dalej kolejami i wyciągami,
  b) gastronomii w restauracji oraz obiektach małej gastronomii,
  c) udostępniania prawidłowo przygotowanych tras zjazdowych,
  d) usługi wypożyczania sprzętu,
  e) usługi szkółki narciarskiej
 4. Wejście na teren Stacji Narciarskiej, a także zakup i posługiwanie się elektroniczną kartą zbliżeniową lub innymi rodzajami biletów Stacji Narciarskiej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Stacji Narciarskiej (tj. regulaminami: kolei linowych, wyciągów narciarskich, wypożyczalni sprzętu i serwisu, przenośników taśmowych, tras zjazdowych, restauracji, parkingu i poruszania się po drogach wewnętrznych Stacji Narciarskiej oraz korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych) i akceptacją ich postanowień.
 5. Elektroniczna karta zbliżeniowa – dokument imienny uprawniający do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim na terenie Stacji Narciarskiej.
 6. Do korzystania z elektronicznej karty zbliżeniowej uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następuje poprzez (wykonanie zdjęcia) konsumenta przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.
 7. Ww. regulaminy umiejscowione są przy kasach Stacji Narciarskiej, a wybrane z nich w następujących punktach na terenie Stacji Narciarskiej:
  a) Regulaminy kolei linowych, wyciągów narciarskich, przenośników taśmowych i tras zjazdowych – przy wejściach na poszczególne koleje, wyciągi i przenośniki
  b) Regulamin parkingu i poruszania się po drogach wewnętrznych Stacji Narciarskiej – przy wjazdach na poszczególne parkingi
 8. Osoby przebywające na terenie Stacji Narciarskiej powinny stosować się do umiejscowionych na jej obszarze znaków, informacji zawartych na tablicach informacyjnych umieszczonych przy kasach Stacji Narciarskiej, a także do poleceń pracowników Stacji Narciarskiej.
 9. Numery telefonów alarmowych oraz innych ważnych telefonów znajdują się na tablicach umieszczonych przy kasach Stacji Narciarskiej, a także na tablicy obok niniejszego Regulaminu.
 10. Stacja Narciarska czynna jest w sezonie letnim i zimowym w terminach podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bieszczad.ski oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych przy kasach Stacji Narciarskiej.
 11. Przebywanie na terenie Stacji Narciarskiej poza godzinami jej otwarcia jest zabronione.
 12. Koleje, wyciągi i przenośniki Stacji Narciarskiej czynne są w godzinach podanych na tablicy przed wejściem na każde z tych urządzeń. Trasy zjazdowe otwarte są w czasie pracy kolei, wyciągów i przenośników. Zabronione jest przebywanie na terenie tras zjazdowych oraz kolei, wyciągów narciarskich i przenośników taśmowych poza godzinami ich otwarcia.
 13. Za skutki wypadków doznanych przez osoby przebywające na terenie Stacji Narciarskiej poza godzinami otwarcia oraz za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu, Stacja Narciarska nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Osoby przebywające na terenie Stacji Narciarskiej powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
 15. Zabronione jest korzystanie z tras zjazdowych oraz kolei, wyciągów i przenośników taśmowych Stacji Narciarskiej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, jak również spożywanie alkoholu i palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 16. Zabronione jest wnoszenie na teren Stacji Narciarskiej przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego oraz pozostawianie
  i wyrzucanie nieczystości.
 17. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie, jak też nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych przy użyciu infrastruktury Stacji Narciarskiej lub na jej terenie (z kolejami, wyciągami, przenośnikami taśmowymi i trasami zjazdowymi włącznie), w tym umieszczanie reklam i ulotek jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządu Stacji Narciarskiej.
 18. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras zjazdowych, urządzeń transportu linowego, przenośników taśmowych i do budynków Stacji Narciarskiej. Na pozostały teren Stacji Narciarskiej można wprowadzać psy (na smyczy lub w kagańcach) jeżeli są pod stałym nadzorem właściciela.
 19. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących w Stacji Narciarskiej zostanie usunięty z jej terenu przez pracowników Stacji Narciarskiej lub osoby do tego uprawnione.
  POZOSTAŁE INFORMACJE
 20. Parkingi oraz toalety są bezpłatne.
 21. Obsługę ruchu pasażerskiego prowadzą pracownicy Stacji Narciarskiej posiadający uprawnienia wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny, oraz czuwający nad bezpieczeństwem pasażerów w czasie przejazdów.
 22. Trasy narciarskie odbierane są przed każdym sezonem pod względem poprawności ich przygotowania i zabezpieczenia przez uprawnioną jednostkę, co potwierdzane jest pisemnymi protokołami odbioru.
 23. Przygotowywanie (ratrakowanie) tras zjazdowych odbywa się codziennie w godzinach nocnych po zakończeniu pracy kolei linowych. Sztuczne naśnieżanie tras zjazdowych może się odbywać w czasie normalnego funkcjonowania kolei linowych i wyciągów narciarskich, a informacja o tym znajduje się przy kasach Stacji Narciarskiej.
 24. Ruch narciarski na terenie Stacji Narciarskiej nie zwalnia z odpowiedzialności użytkowników stoku i odbywa się na ich ryzyko. Dlatego wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), co ułatwi uzyskanie rekompensaty w razie poniesienia szkody.
 25. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku poszkodowany ma prawo do bezpłatnej pomocy ratowników narciarskich po ich zawiadomieniu; punkt ratownictwa narciarskiego znajduje się w kontenerze biurowym przy budynku wielofunkcyjnym (budynek Restauracji) obok stanowisk kasowych. Obowiązkiem uczestników takiego zdarzenia jest podanie swoich danych osobowych oraz szczegółowego opisu zdarzenia celem sporządzenia protokołu powypadkowego.
 26. Na czas organizacji imprez, zawodów lub treningów na terenie Stacji Narciarskiej część tras zjazdowych może być czasowo wyłączona z ogólnego użytkowania, a informacja o tym umieszczana jest w pobliżu miejsca zakupu karnetów (kasy). Zabrania się wówczas korzystania z nich przez osoby nieuprawnione. Wynikające z tego ograniczenia nie mogą być podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Stacji Narciarskiej.
 27. Stacja Narciarska nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z brakiem dozoru osób pełnoletnich nad dziećmi.
 28. Stacja Narciarska nie odpowiada za utratę lub zagubienie sprzętu narciarskiego pozostawionego bez nadzoru.
 29. Wszelkie uwagi, co do działania Stacji Narciarskiej można zgłosić do Biura Zarządu Stacji Narciarskiej, osobiście lub zdalnie (nr telefonu: 794100033, pocztą elektroniczną na adres: pri@olszanica.pl lub listownie na adres Stacji Narciarskiej: Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski, 38–711 Ropienka, Wańkowa 25C).

 

Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje od listopada 2023 roku.

REGULAMIN TORU TUBINGOWEGO

 1. Korzystanie z toru tubingowego możliwe jest tylko po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, niestosowanie się do jego treści grozi zakazem dalszych zjazdów.
 2. Z toru mogą korzystać dorośli i dzieci o wadze do 80 kg.
 3. Tor przeznaczony jest dla osób od 7 roku życia przy wzroście co najmniej 120cm.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru tylko za zgodą i w obecności rodziców lub opiekunów.
 5. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z toru ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 6. Obsługa toru może odmówić wstępu na tor, w szczególności w przypadkach zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 7. Użytkownicy są zobowiązani zachować prawidłową pozycję zjazdową poprzez zajęcie pozycji siedzącej wewnątrz pontonu, równocześnie trzymając nogi uniesione na zewnątrz pontonu. W trakcie zjazdu należy trzymać się za uchwyty pontonu, a pas wciągający powinien znajdować się wewnątrz pontonu. Zabrania się trzymania pasa wciągającego w rękach podczas jazdy.
 8. Zjazd może być wykonany tylko w pozycji siedzącej, po uzyskaniu zezwolenia na zjazd przez obsługę.
 9. Tor przystosowany jest do jazdy tylko na wyznaczonych pontonach.
 10. Zabrania się jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco lub każdej innej pozycji niż określona w pkt 7 regulaminu.
 11. Na terenie toru tubingowego zabronione jest:
  • Chodzenie po torze i blokowanie przejazdu innym
  • Zatrzymywanie się w trakcie jazdy
  • Zatrzymywania się w miejscach, które nie są do tego przeznaczone
  • Chwytania w trakcie zjazdu elementów toru
  • Wskakiwanie do pontonu z rozbiegu
  • jazdy na innych przedmiotach niż pontony wyznaczone przez obsługę.
  • Spożywanie napojów oraz żucia gumy
  • Wnoszenia zabawek, wrzucania piłeczek, itp.
  • Korzystanie z toru po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających
 12. Po wykonanym zjeździe należy niezwłocznie opuścić tor wraz z pontonem.
 13. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane ze zniszczeniem pontonu.
 14. Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników obsługi, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy lub – w przypadku niepełnoletnich – ich opiekunowie lub rodzice
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Niniejszy Regulamin porządkowy toru tubingowego obowiązuje od 14 lipca 2023 roku.

REGULAMIN ZJAZDU TYROLSKIEGO

 1. Korzystanie ze Zjazdu Tyrolskiego możliwe jest tylko po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, niestosowanie się do jego treści grozi odmową wykonania usługi.
 2. Wstęp na Zjazd Tyrolski odbywa się na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających ze Zjazdu Tyrolskiego, za wyjątkiem osób niepełnoletnich, za które odpowiedzialność spoczywa na rodzicach lub opiekunach.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Zjazdu Tyrolskiego tylko za zgodą rodziców lub opiekunów.
 4. Ze Zjazdu Tyrolskiego w pozycji siedzącej (SIT-LINE) mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:
    a) wzrost w przedziale od 130 cm do 205 cm
    b) waga w przedziale od 30 kg do 130 kg
 5. Ze Zjazdu Tyrolskiego w pozycji leżącej (EAGLE-LINE) mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:
    a) wzrost w przedziale od 150 cm do 205 cm
    b) przy pogodzie bezwietrznej – waga do 95 kg
    c) przy wietrze do 20km/h – waga do 80 kg
    d) przy wietrze ponad 30km/h – waga do 70 kg
 6. Zjazd Tyrolski jest możliwy tylko po przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia przez obsługę obiektu BIESZCZAD.ski.
 7. Obsługa obiektu BIESZCZAD.ski ma prawo odmówić wykonania usługi Zjazdu Tyrolskiego osobie, której zachowanie wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W takim przypadku koszt biletu nie zostanie zwrócony.
 8. Przed zjazdem konieczne jest podpisanie odpowiednich oświadczeń.
 9. Po zakończonej transakcji zakupu, bilet nie podlega zwrotowi.
 10. Obsługa obiektu BIESZCZAD.ski ma prawo przerwać Zjazdy Tyrolskie w przypadku niespodziewanego zagrożenia bezpieczeństwa lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. silny wiatr, burza, mocne opady deszczu, gęsta mgła ograniczająca widoczność itp.
 11. Obiekt BIESZCZAD.ski może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających ze Zjazdów Tyrolskich, jeśli uzna to za konieczne dla celów bezpieczeństwa.
 12. Osoby, które naruszają regulamin, porządek publiczny lub stosowanie instrukcji i poleceń obsługi, mogą zostać wyproszone z terenu obiektu BIESZCZAD.ski.
 13. Klient ma obowiązek poinformować obsługę o nieprawidłowościach i uszkodzeniach sprzętu.
 14. Klient lub jego opiekun odpowiada za wyposażenie, a w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży lub straty, jest zobowiązany pokryć powstałą szkodę.
 15. Osoby mające lęk wysokości, lęk przestrzeni, a także mające problemy zdrowotne (zaburzenia równowagi, dolegliwości serca lub inne mogące zagrażać życiu lub zdrowiu) nie powinny korzystać ze Zjazdu Tyrolskiego.
 16. Obiekt BIESZCZAD.ski nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 17. Wyłącznie obsługa BIESZCZAD.ski może zakładać i zdejmować uprząż i niezbędne wyposażenie:
    a) niedopuszczalne jest poprawianie założonego wyposażenia przez użytkownika
    b) niezbędne wyposażenie to:
      I. Uprząż siedząca (SIT-LINE) lub leżąca (EAGLE-LINE)
      II. Stabilizator do przejazdów w pozycji siedzącej (SIT-LINE)
      III. Wózek elektryczny
      IV. Kask
      V. Okulary
 18. Klient zobowiązuje się do ścisłego stosowania poleceń obsługi BIESZCZAD.ski.
 19. Zaleca się odpowiednio zabezpieczyć cenne przedmioty typu: biżuteria, telefony komórkowe, okulary, itp.
 20. Długie włosy należy związać, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu.
 21. W trakcie przejazdu zabrania się trzymania lub używania rzeczy niezwiązanych stale
  z użytkownikiem, np. przy pomocy smyczy lub karabinka.
 22. Kategorycznie zabrania się rzucania czegokolwiek na ziemię w trakcie zjazdu.
 23. Surowo zabrania się dotykania liny podczas zjazdu.
 24. Zabrania się wykonywania ruchów obrotowych podczas zjazdu.
 25. Za umyślne bądź nieumyślne upuszczenie jakiegokolwiek przedmiotu podczas zjazdu odpowiada użytkownik.
 26. Regulamin obowiązuje od 22 września 2023 roku.